Autor

 

AUTOROVA BIOGRAFIE

ŽIVOT A PRÁCE ADNANA OKTARA

Srpen 2007

Narozen v Ankaře v roce 1956, Adnan Oktar píše svoje knihy pod pseudonymem Harun Yahya. Je světoznámým myslitelem. Od svých univerzitních let zasvěcuje svůj život sdělování existence a jedinnosti Všemohoucího Alláha, rozšiřování hodnot Koránu, intelektuální porážce materialistických a ateistických ideologií, propagaci pravé cesty Ataturka a obraně trvalosti státu a jednoty národa. Nikdy nezaváhal čelíce potížím a navzdory utlačování materialisty, darwinisty a separatistickými kruhy, dál pokračuje ve svém intelektuálním zápase dnes vystavujíce ohromnou trpělivost a odhodlání.

Stručná  biografie Adnana Oktara:

Předkové Adnana Oktara, sajjidové, migrovali z Kavkazu během invaze Hulagu a následně hledali útočiště v Osmanské říši během osmansko-ruských a rusko-kavkazských válek, usazujíce se v Bale, v Ankaře. 

Původ Beslena Arslana Kasajeva, dědečka Omera Beje, dědečka pana Oktara sahá zpět k dynastii Nogaj. Tato rodina je také známá jako Arslanogullari (synové Arslana) a je jednou z dvaceti rodin sajjidů, jejichž jména se objevují v dokumentu připraveném pro kavkazskou vládu v roce 1827.


Informace týkající se příjmení a členů rodiny sajjidů Nogaj žijících v Kara Nogaj a oblasti Jediskul 

Fotokopie původního dokumentu s datem 17.července 1827, ve Stavropolském federálním archívu Ruské federace. Archív č. 48, sv. 2, složka č. 853. Tento historický dokument obsahuje podrobnosti identit a rodin sajjidů Nogaj žijících v Kara Nogaj a oblasti Jediskul. Záznam týkající se Beslena Arslana, pradědečka Adnana Oktara a jeho rodiny se objevuje pod č. 3 na seznamu. Děd pana Oktara, Omer Bej, se narodil na Kavkaze a usadil se v Ankaře ve městském obvodu Bala v roce 1902. Omer Bejův otec byl Hadži Jusuf, a Hadži Jusufův otec je Beslen Arslan (Kasajev) zaznamenaný v ruském archívu jako sajjid.

 

Členové rodiny

JMÉNO A RODINA

Muži

Ženy

1. Nugaj Kaplanov a rodina

4

3

2. Jusuf Ali Ajsoltanov a rodina

2

5

3. BESLEN ARSLAN KASAJEV A RODINA

2

4

4. Han Muhambet Ismajlov a rodina

3

-

5. Muhambet Kantemirov a rodina

8

9

6. Mengligirej Tilenchijev a rodina

3

-

7. Jansejit Abdullajev a rodina

2

4

8. Gazi Inal Batirburzajev a rodina

5

7

9.  Hajati Ahmetov a rodina

3

3

10. Nemin Jsenbi Adjijev a rodina

8

5

11. Alibey Mamayev a rodina

3

3

12. Musousov a rodina

2

3

13. Alibek Soltanalijev a rodina

4

-

14. Bekmurza Karamurzajev a rodina

3

2

15. Aslangirej Temirhanov a rodina

3

3

16. Alibej Temirov a rodina

2

3

17. Ali Mamajev a rodina

3

1

18. Bejmurza Isterekov a rodina

4

3

19. Tausultan Temirhanov

7

-

20. Mamaj Arslanov a rodina

1

-

21. Magomet Utepov a rodina

3

3

Celkový počet jednotlivců

75

61

 

Otec Adnana Oktara je uveden jako Jusuf Oktar Arslan v oficiálních záznamech. Příjmení Arslan se objevuje i v ruských záznamech. 

ODSUD MŮŽETE ČÍST GENEALOGII PANA ADNANA OKTARA>>>
 

 


Fotografie pana Adnana Oktara z doby kdy navštěvoval základní školu.

Narozen v Ankaře roku 1956, Adnan Oktar zde žil během svých vysokoškolských let. Během tohoto období jeho oddanost islámským morálním hodnotám jen posílila. Prohloubil svoje značné znalosti islámu čtením prací všech velkých islámských učenců a rozhodl se povědět každému o islámských morálních hodnotách a shrnout je do vědění pravdy a krásy.

Aby pokračoval ve svém vzdělání nastoupil na Istanbulskou univerzitu Mimar Sinan v roce 1979 přicházejíce jako třetí z tisíců kandidátů. Pan Oktar, od dětství talentovaný umělec, jenž považuje umění za projev Alláhova svrchovaného stvoření, čas od času maloval surrealistické obrazy a mnoho maleb rozdal jako dary přátelům. Dále pan Oktar započítává zvířata, rostliny a květiny do své sféry zájmů stejně jako zahradničení, návrhy interiérů a výzdobu.


ADNAN OKTAR POPISUJE JAK TRÁVÍ SVOJE DNY >>>

  
Roky na Mimar Sinan

Duben 2007

Když Adnan Oktar nastoupil na univerzitu Mimar Sinan byla pod vlivem různých ilegálních marxisticko-komunistických organizací. Agresivní ateistické a materialistické trendy převažovaly mezi studenty i akademickým personálem. Věru někteří členové učitelského sboru využívali každé příležitosti k propagaci jménem materialistické filosofie a darwinismu, přestože tyto předměty neměly nic společného s osnovami.

V tomto prostředí se nedostávalo žádné úcty náboženství a morálním hodnotám a byly téměř zcela odmítány. Materialistický názor převažoval. Ale Adnan Oktar počal vypravovat ostatním v okolí o neplatnosti darwinismu, o existenci a jedinnosti Alláha a byl jedinou osobou, která se otevřeně modlila v mešitě Molla připojené k univerzitě.

 

ROKY NA MIMAR SINAN VLASTNÍMI SLOVY ADNANA OKTARA  >>> 
  

Listopad 2006
V noci—jak jeho matka, Mediha Oktar, vypravuje—spával Adnan Oktar pouze několik hodin a trávil zbytek svého času čtením, děláním poznámek a psaním. Přečetl stovky děl, včetně těch zabývajících se marxismem, leninismem, maoismem, komunismem a materialistickou filosofií a provedl detailní studium klasických i zřídkakdy čtených textů. Také provedl rozsáhlý výzkum evoluční teorie—údajného vědeckého základu těchto ideologií. Pan Oktar sebral značný počet dokumentů a podrobné informace odhalující vzrůstající dilema, jemuž čelí tyto pověrčivé filosofie—jejich zmatky, rozpory a lži, všechny založené na popírání Alláha—a použil tuto nahromaděnou informaci, aby zval lidi ke skutečnosti a k pravdě. Mluvil s každým, univerzitními studenty a akademiky shodně, o existenci a jedinnosti Alláha a morálních hodnotách Koránu. V konverzacích v univerzitní kantýně a o přestávkách mezi hodinami, zvýrazňoval klamy materialismu a darwinismu, citujíce přímé citáty z původních textů těchto ideologií. Tyto kulturní aktivity pana Oktara měly velký vliv a v ideologickém myšlení a přesvědčení mnoha lidí, včetně několika členů akademického sboru, se odehrála pozitivní změna. 

Adnan Oktar přisuzoval zvláštní důležitost vyvrácení teorie evoluce. Bylo tomu tak proto, že viděl, že od chvíle prvního objevení darwinismu, byl zahrnut materialismem a ateismem. Vědom si, že dnes tyto kruhy stále brání darwinismus a usilují ho udržet naživu pro ideologické příčiny, Adnan Oktar věří, že vyhubení darwinismu způsobí těmto hnutím velkou porážku.První pamflet k udělení vážné porážky

darwinismu

Za tímto účelem se Adnan Oktar soustředil na prokázání neplatnosti tohoto klamu, který po více než století odvrací lidi od náboženských morálních hodnot. Uvědomil si, že jelikož darwinismus se rozvinul ve jménu vědy, nejúčinnějšími prostředky k odhalení jeho pravé tváře bude věda samotná. Podle tohoto pohledu vynesl pamflet nazvaný Teorie evoluce, souhrn svého rozsáhlého výzkumu a studia a osobně nesl náklady za jeho vytištění prodejem majetku zděděného po rodině a zdarma pamflet rozdával univerzitním studentům.


Září 2005
Užívajíce dostupný a srozumitelný styl, tento pamflet demonstroval, že evoluce je klam, bez vědecké platnosti. Mnozí lidé, kteří přečetli pamflet a hovořili s Adnanem Oktarem, došli k souhlasu, že žádná živá věc nemůže vzniknout náhodou a že Všemohoucí Alláh stvořil vesmír a všechno živé v něm.

Nicméně někteří studenti univerzity, slepě oddaní materialistickému myšlení, pokračovali v popírání, navzdory tomu, že viděli jasnou pravdu. Několik militantních studentů otevřeně vyhrožovalo panu Oktarovi, pravíce, že jeho život bude v nebezpečí, pokud nepřestane se svými aktivitami. Jenže toto pouze zvýšilo odhodlání pana Oktara a jeho oddanost Alláhu. Neurvalé realce a poplach ukázaný materialistickými kruhy byl významným důkazem, že je na správné cestě.

Na universitě, kde vládl teror, dominované ateistickými a materialistickými hnutími, bylo pro kohokoli velice těžké volně vykládat vlastní názory a bránit vlastní přesvědčení. Během těchto let, zatímco bylo mnoho mladých lidí v Turecku nemilosrdně zavražděno kvůli ideologickým tlakům, Adnan Oktar otevřeně kázal existenci a jedinnost Alláha a o pravdě Koránu. Na univerzitě, kde nikdo neměl odvahu postavit se otevřeně za svou víru, se dál pravidelně modlil v mešitě, neváhaje tváří v tvář reakcím a hrozbám.


  Šíření náboženských morálních hodnot

na univerzitě Mimar Sinan

Když začal Adnan Oktar sdělovat islámské hodnoty, byl dost osamělý. Po více než tři roky se nikdo na univerzitě Mimar Sinan nepostavil za jeho názory, ale to nezměnilo jeho odhodlání. Vědom si, že Alláh je jeho jediný přítel, dělal všechny tyto věci výhradně proto, aby dosáhl Jeho souhlasu.

 

Srpen 2007


Věnoval všechen svůj čas, energii a prostředky jedinému účelu: získat dobrou přízeň, milost a Ráj Alláha, a povědět celému lidstvu o náboženských morálních hodnotách.

V roce 1982 se prvních několik studentů na univerzitě Mimar Sinan rozhodlo spojit s Adnanem Oktarem v jeho intelektuálním zápase. Jak měsíce míjely počet lidí přijímajících tyto myšlenky rostl. Adnan Oktar konverzoval s těmito mladými lidmi o lásce k zemi; důležitosti následování cesty velikého vůdce Ataturka; důkazech Stvoření; příkladných morálních hodnotách našeho Proroka (pokoj a požehnání s ním); morálních hodnotách zjevených v Koránu naším Pánem; a neplatnosti materialismu, ateismu a darwinismu. Odteď do budoucnosti byl Adnan Oktar prostředkem, skrze který mnozí lidé došli k víře a životu podle morálních hodnot náboženství.
 


Eylül 2007

První pošpiňující kampaň a mučení v nemocnici pro duševně choré

Fotografie pana Adnana Oktara, když byl v léčebně duševně chorých v Bakirkoy.

Jeho intelektuální aktivity oponující materialismu a ateismu začaly vyvolávat reakce širších kruhů. Určité skupiny poplašené nacionalismem Adnana Oktara a jeho náboženskými aktivitami, proti němu zřídily velké spiknutí. Jejich komplot splýval s publikací jeho práce Judaismus a svobodné zednářství, která vyprovokovala enormní odpověď.

V létě roku 1986 byl Adnan Oktar zatčen bez jakéhokoli oprávněného zákonného důvodu, za to, že pronesl, “Jsem příslušníkem tureckého lidu a národa Abrahámova,” v rozhovoru přineseném novinami. Znovu pod vlivem kruhů zmíněných výše, lživé zprávy, nepodložené informace a pomluvy o něm se začaly objevovat v různých publikacích.

Adnan Oktar byl nejprve zatčen a uvězněn. Byl zavřen v cele pro jednoho devět měsíců. Pak byl připoután za nohy k posteli na oddělení soudního lékařství po 40 dní. Potom byl převezen do Psychiatrické léčebny Bakirkoy na základě duševní poruchy a umístěn na pozorování na oddělení 14A, uboze udržovaném, špinavém a určeném pro nejnebezpečnější chovance. Oddělení 14A, kde bylo 300 duševně chorých pacientů, byla kamenná budova z doby vlády sultána Abdul Hamida a dalo se do ní vstoupit pouze projítím skrze několikero zamčených železných dveří, jelikož zabíjení mezi pacienty se nepovažovalo za nic neobvyklého. V průběhu tamějšího pobytu pana Oktara, zde bylo spácháno sedm vražd.
  


Navíc mu byly násilně podávány drogy zatemňující vědomí. Ti, kterým se podařilo ho navštívit, byly svědky, že v této době neztratil nic ze svého odhodlání a nadšení. Postgraduálním studentům, sestrám a dokonce i lékařům bylo zakázáno ho vidět z obavy, že je obrátí k islámským morálním hodnotám. Brzy na to bylo i jeho příbuzným a přátelům zakázáno ho navštěvovat a dokonce i telefonní hovory byly zapovězeny. Bylo mu vyhrožováno, že stráví zbytek života v nemocnici pokud neopustí svoje intelektuální aktivity. Určité kruhy silně naznačovaly, že pokud se vzdá publikace Judaismus a svobodné zednářství, mohl by být okamžitě propuštěn z nemocnice a strávit zbytek života v pohodlí. Byly mu nabídnuty i finanční stimuly pokud předá všechen výzkumný materiál pro knihy. Ale on zamítl všechny tyto nabídky, odmítajíce se sklonit před hrozbami a nátlakem, který pouze posílil jeho odhodlání.

DOBA V NEMOCNICI PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ VLASTNÍMI SLOVY ADNANA OKTARA>>>

Potom, co byl Oktar zadržován 19 měsíců, kancelář prokurátora rozhodla, že “v pronesených prohlášeních nebyla žádná urážka.” Byl uznán nevinným a propuštěn.

Zpráva vydaná Vojenskou lékařskou akademií Gulhane (GATA) potvrzující PŘÍČETNOST Adnana Oktara však nebyla v tisku nikdy zmíněna. Potom, co byl 20 let zobrazován jako duševně nemocný, zpráva Vojenské nemocnice potvrdila, že byl zcela zdráv.

VIZTE ZPRÁVU GATA POTVRZUJÍCÍ PŘÍČETNOST ADNANA OKTARA

 


Během tohoto období pan Oktar pokračoval ve své práci odhalování, že darwinismus je hrozný klam. V roce 1986 sebral všechen svůj výzkum o pravé tváři darwinismu v knize Živé věci a evoluce, která byla po mnoho let užívána jako jediný odkaz ukazující vědeckou neplatnost evoluční teorie.

 
Srpen 2007

  

 

 

Adnan Oktar

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top