Historická Lež: Doba Kamenná

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Download (PDF)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
2 / total: 6

Úvod

Tento nástroj vyrobený z obsidiánu—tmavé, sklu se podobající skály—se datuje zpět do roku 10000 př.n.l. Je nemožné vytvarovat obsidián pouze tím, že do něj budeme tlouct kamenem.

Evoluční historická perspektiva studuje historii lidstva rozdělením do určitých období, tak jako to činí s údajnou evolucí člověka samotnou. Takové imaginární koncepty jako doba kamenná, bronzová a železná jsou důležitou součástí evoluční chronologie. Jelikož je tento imaginární obrázek prezentován ve školách a v televizi a novinových zprávách, většina lidí přijímá tento fiktivní obraz bez otázek a představuje si, že lidské bytosti kdysi žily v období, kdy byly užívány pouze primitivní kamenné nástroje a technologie byla neznámá.

Lžíce ukazují, že tehdejší lidé měli stolovací návyky. Toto je další důkaz, že nevedli primitivní životy, jak evolucionisté tvrdí.

Jenže když jsou prozkoumána archeologická zjištění a vědecká fakta, objeví se zcela odlišný obrázek. Stopy a zbytky, které přetrvaly do přítomnosti – nástroje, jehly, fragmenty fléten, osobní ozdoby a dekorace—ukazují, že ve smyslu kultury a společnosti, žili lidé vždy civilizovanými životy ve všech obdobích dějin.

Před stovkami tisíců let žili lidé v domech, věnovali se zemědělství, směňovali zboží, vyráběli látky, jedli, navštěvovali příbuzné, zajímali se o hudbu, vytvářeli malby, léčili nemocné, prováděli svoje skutky uctívání a, zkrátka, žili normální životy jako dnes my. Lidé, kteří dbali na proroky seslané Bohem uvěřili v Něj, Jednoho a Jediného, zatímco jiní uctívali modly. Věřící s vírou v Boha dodržovali morální hodnoty Jím přikázané, zatímco jiní se účastnili pověrečných praktik a odchýlených rituálů. Ve všech dobách v historii, právě tak jako dnes, existovali lidé, kteří věřili v existenci Boha, stejně jako pohani a ateisté.

Jedním z důkazů, že opičí muž primitivní mysli nikdy neexistoval je 40000 let stará flétna. Vědecký výzkum ukazuje, že flétny jako tato, založené na současné západní stupnici o sedmi tónech, se používaly před desítkami tisíců let.

Jistěže během historie existovali takoví, kdo žili v prostých, primitivnějších podmínkách stejně jako společnosti žijící civilizované životy. Ale toto nevytváří žádný důkaz pro takzvanou evoluci historie, poněvadž zatímco jedna část světa vypouští raketoplány do vesmíru, lidé v jiných zemích se dosud neseznámili s elektřinou.

Jenže to neznamená, že ti, kdo vybudovali vesmírná plavidla jsou mentálně nebo fyzicky pokročilejší—a pokročili dále dolů po údajné evoluční cestě a stali se kulturně vyvinutějšími—ani že druzí jsou blíže imaginárnímu opičímu muži. Toto pouze značí odlišnosti v kulturách a civilizacích.

Evolucionisté Neumí Vysvětlit Archeologické Objevy

Tato kamenná řezba je stará 11000 let—kdy, podle evolucionistů, byly používány pouze hrubé kamenné nástroje. Avšak tato práce nemůže být vyprodukována třením kamenů o sebe. Evolucionisté nemohou nabídnout žádné racionální, logické vysvětlení takových reliéfů zpodobněných tak přesně. Inteligentní lidé užívající nástroje ze železa a oceli museli vyrobit tuto a podobné práce.

Když prozkoumáte evoluční historii lidstva, povšimnete si detailních vyobrazení jak údajně primitivní předkové člověka procházeli svými každodenními životy. Kdokoli, na koho působí sebevědomý, autoritativní sloh, ale bez přílišných znalostí o tématu, může dobře uzavřít, že tyto “umělecké rekonstrukce” se zakládají na vědeckém důkazu. Evoluční vědci dorazili k podrobným popisům, jako kdyby byli před tisíci lety a měli příležitost provádět pozorování. Řeknou, že naši údajní předkové-kteří se nyní naučili stát na dvou a neměli co dělat s rukama—začali vyrábět kamenné nástroje a po dlouhé období neužívali jiné nářadí, než dřevěné a kamenné. Pouze mnohem později začali používat železo, měď a bronz. Jenže tento výčet je založen na dezinterpretaci zjištění ve světle evolučních předsudků, spíše, než na vědeckém důkazu.

Ve své knize Archeologie: Velmi krátký úvod, archeolog Paul Bahn praví, že scénář evoluce lidstva není ničím více než pohádkou, dodávajíce, že většina vědy je založena na takových báchorkách. Zdůraznil, že používá slovo “báchorka” v pozitivním smyslu, ale pořád, tímto přesně jsou. Pak zve své čtenáře, aby zvážili tradiční atributy takzvané lidské evoluce: vaření a táborové ohně, temné jeskyně, dělání nástrojů, stárnutí, zápas a smrt. Kolik z těchto dohadů, podivuje se, je založeno na kostech a vlastních pozůstatcích, a kolik na literárním kritériu?

Na tuto 550000 let starou kamennou sekeru, aby byla rozřezána a vytvarována tak přesně, musely být použity nástroje z ještě tvrdších materiálů jako je železo a ocel.

Bahn se zdráhá otevřeně zodpovědět otázku, kterou pokládá: konkrétně, že údajná evoluce člověka je založena na “literárních” kritériích namísto na vědeckých.

Ve skutečnosti existuje mnohem více nezodpovězených otázek a logických nesrovnalostí v těchto výčtech, kterých si ten, kdo uvažuje uvnitř hranic evolučního dogmatu nevšimne. Evolucionisté hovoří o době kamenné, například, ale nejsou schopni vysvětlit, jak bylo nářadí nebo pozůstatky z té doby vyřezáno a vytvarováno. Stejným způsobem nebudou moci nikdy vysvětlit jak okřídlený hmyz poprvé vzlétl, ačkoli tvrdí, že dinosaurům narostla křídla a začali létat ve snaze ho chytit. Upřednostňují zapomenout na celou otázku a přimět ostatní učinit totéž.

Jenže tvarování a tesání kamenů není snadný úkol. Je nemožné vytvořit dokonale pravidelné a jako břitva ostré nástroje, jako jsou v pozůstatcích, které nám zbyly, škrábáním kamenů o sebe. Tvrdé kameny jako je žula, čedič anebo dolerit je možné nabrousit bez jejich rozdrolení pouze použitím ocelových pilníků, soustruhů a hoblíků. Je rovnocenně zjevné, že náramky, náušnice a náhrdelníky staré desítky tisíc let nemohly být vyrobeny použitím kamenných nástrojů. Maličké dírky v těchto předmětech nemohou být udělány kameny. Ozdoby na nich nemohou být vytvořeny škrábáním. Dokonalost zmiňovaných předmětů ukazuje, že jiné nástroje, vyrobené z tvrdých kovů, musely být použity.

Mnozí archeologové a vědci prováděli zkoušky, aby viděli, zda mohou být tyto starobylé artefakty vyrobeny za podmínek evoluční hypotézy. Kupříkladu profesor Klaus Schmidt provedl jeden takový experiment v Göbekli Tepe v Turecku s řezbami a kamennými bloky, jejichž stáří se odhaduje na asi 11000 let zpět. Dal pracovníkům kamenné nástroje takového druhu, jaké byly podle evolucionistů v té době používány, a požádal je, aby vytvořili podobné řezby na podobných skalách. Po dvou hodinách práce bez zastavení všichni pracovníci zvládli dokončit sotva znatelnou linku.

Nikdy Nebyla Doba Kamenná

Tento pozdněneolitický náhrdelník z kamenů a lastur neodhaluje jen uměleckost a vkus lidí dané doby, nýbrž také to, že vlastnili nezbytnou technologii k výrobě takových dekorativních předmětů.

V období degradované evolucionisty na "dobu kamennou," lidé uctívali, naslouchali poselstvím kázaným posly k nim vyslanými, budovali stavby, vařili jídlo ve svých kuchyních, klábosili se svými rodinami, navštěvovali své sousedy, měli krejčí, kteří jim šili oblečení, byli léčeni doktory, zajímali se hudbu, malovali, vytvářeli sochy—a, zkrátka, žili naprosto normálním životem. Jak ukazují archeologické nálezy, existovaly změny v technologii a znalosti nahromaděné v průběhu historie. Ale lidé vždy žili jako lidské bytosti.

Hrnce, vzorný stůl, a lžíce datované mezi 7000 a 11000 př.n.l. poskytují významnou informaci o životních standardech lidí té doby. Podle evolucionistů lidé tohoto věku teprve nedávno přijali usedlý způsob života a teprve se počali civilizovat. Jenže tyto materiály ukazují, že v kultuře těchto lidí nic nechybělo a že vedli plně civilizovanou existenci. Právě tak jako my dnes seděli u stolů a používali talíře, nože, lžíce a vidličky, hostili své hosty, nabízeli jim občerstvení a zkrátka žili normálním životem. Když jsou nálezy prozkoumány jako celek vidíme, že se svým uměleckým porozuměním, lékařskými znalostmi a denními životy, lidé v neolitu žili zcela lidskými životy tak jako ti před nimi a po nich.

Hrnce, vzorný stůl, a lžíce datované mezi 7000 a 11000 př.n.l. poskytují významnou informaci o životních standardech lidí té doby. Podle evolucionistů lidé tohoto věku teprve nedávno přijali usedlý způsob života a teprve se počali civilizovat. Jenže tyto materiály ukazují, že v kultuře těchto lidí nic nechybělo a že vedli plně civilizovanou existenci. Právě tak jako my dnes seděli u stolů a používali talíře, nože, lžíce a vidličky, hostili své hosty, nabízeli jim občerstvení a zkrátka žili normálním životem. Když jsou nálezy prozkoumány jako celek vidíme, že se svým uměleckým porozuměním, lékařskými znalostmi a denními životy, lidé v neolitu žili zcela lidskými životy tak jako ti před nimi a po nich.

Tento pozdněneolitický náhrdelník z kamenů a lastur neodhaluje jen uměleckost a vkus lidí dané doby, nýbrž také to, že vlastnili nezbytnou technologii k výrobě takových dekorativních předmětů.

 

12000 Let Starý Knoflík

Nalevo: Tyto kostěné knoflíky užívané kolem roku 10000 př.n.l. ukazují, že tehdejší lidé měli oblečení s poutky. Společnost, která používá knoflíky, musí být obeznámena také se šitím, krejčovstvím a tkaním.

 

 

12000 Let Staré Korálky

Dole: Podle archeologů byly tyto kameny datované do roku 10000 př.n.l. používány jako korále. Dokonale pravidelné otvory v takto tvrdých kamenech jsou konkrétně významné, jelikož k jejich vyvrtání musely být použity železné nebo ocelové nástroje.

 

 

 

12000 Let Staré Měděné Šídlo

Nahoře: Toto měděné šídlo, datované kolem roku 10000 př.n.l., je důkazem, že v daném období byly známy, dolovány a obráběny kovy. Měďná ruda, typicky nacházená v krystalické nebo práškové formě, se objevuje v podobě žil ve starých tvrdých skalách. Kterákoli společnost, co vyrobila měděné šídlo, musela rozpoznat měďnou rudu, zvládnout její extrakci zevnitř skály a mít technologické prostředky pro její zpracování. Toto ukazuje, že nebyli ještě nedávno primitivní, jak tvrdí evolucionisté.

 

 

9000 Až 10000 Let Staré Jehly A Šídlo

Nahoře: Tyto jehly a šídlo, datované mezi lety 7000 až 8000 př.n.l. nabízejí důležitý důkaz o kulturním životě lidí tohoto období. Lidé používající šídla a jehly jasně vedli zcela lidské životya ne živočišnou existenci, jak tvrdí evolucionisté.

 

Flétny na obrázku jsou v průměru 95000 let staré. Lidé, kteří žili před desítkami tisíců let vlastnili cit pro hudební kulturu.

 

Klam O "Vyleštěném Kameni"

Nejpůsobivější kamenná práce přežila do současnosti v archeologických pozůstatcích. Aby byl dán kameni takový podrobný a pravidelný tvar je obecně třeba použít mocné ocelové nástroje. Nelze vytvořit jemné tvary a návrhy broušením nebo třením kamenů o sebe. Technická infrastruktura je zásadní pro přesné rozřezání kamenů tak tvrdých jako je žula a vytváření vzorů na jejich povrchu.

Mnoho kamenných nástrojů zůstalo ostrých a jasných, odrážejíce vlastní rozřezání a tvarování. Způsob, jakým evoluční vědci popisují éru jejich původu jako “naleštěnou dobu kamennou” je zcela nevědecký. Je nemožné, aby lesk vydržel tisíce let. Dané kameny září, protože byly ve skutečnosti rozřezány, ne protože byli, jak tvrdí, naleštěny. Jasnost pramení z kamene samotného.

Z náramků na horním obrázku je ten nalevo vyroben z mramoru a ten napravo z čediče. Jejich stáří se odhaduje na 8500 až 9000 let př.n.l. Evolucionisté tvrdí, že v tomto období byly užívány jen nástroje vyrobené z kamene. Jenže čedič a mramor jsou výjimečně tvrdé látky. Aby se z nich staly zatočené a kulaté tvary musí být užity ocelové čepele a náčiní. Je nemožné je řezat a tvarovat bez použití ocelových nástrojů. Dáte-li někomu kus kamene a požádáte-li ho, aby ho použil k vytvoření náramku z čediče jako je ten na obrázku, do jaké míry bude úspěšný? Tření kamenů o sebe nebo jejich tlučení o sebe nemůže, ovšemže, vyprodukovat náramek. Navíc tyto artefakty ukazují, že lidé oné doby byli civilizovaní jedinci s estetickým vkusem a pochopením pro krásu.

Ilustrace ukazují ruční nástroje z obsidiánu a kosti, háčky a rozmanité předměty vyrobené z kamene. Zjevně nelze získat takové pravidelné tvary mlácením surových materiálů kamenem. Hrubé rány prostě rozbijí kost a nedovolí požadovanému tvaru, aby nabral formy. Stejným způsobem je jasné, že ostré linie a špičaté hroty nemohou být možné ani pomocí nástrojů z nejtvrdšího kamene jako je žula nebo čedič. Tyto kameny jsou odříznuty pravidelně jako nakrájené ovoce. Jejich jasnost pramení nikoli z toho, že byly naleštěny, jak tvrdí evolucionisté, ale ze samotného tvarování. Ti, kdo vyrobili tyto položky, museli mít nástroje ze železa nebo oceli, aby vytvarovali tyto materiály požadovaným způsobem. Pláty tvrdého kamene mohou být odříznuty tak přesně pouze použitím materiálu dokonce ještě tvrdšího, jako je ocel.

Tato kamenná řezba je stará 11000 let—kdy, podle evolucionistů, byly používány pouze hrubé kamenné nástroje. Avšak tato práce nemůže být vyprodukována třením kamenů o sebe. Evolucionisté nemohou nabídnout žádné racionální, logické vysvětlení takových reliéfů zpodobněných tak přesně. Inteligentní lidé užívající nástroje ze železa a oceli museli vyrobit tuto a podobné práce.

Na tuto 550000 let starou kamennou sekeru, aby byla rozřezána a vytvarována tak přesně, musely být použity nástroje z ještě tvrdších materiálů jako je železo a ocel.

 

Nelze Vytesávat Kámen Kamenem

1 Kamenné vykládané práce datující se do roku 10000 př.n.l.
2 Hmoždíře datující se zpět do roku 11000 př.n.l.
3 Nástroj z obsidiánu datující se do 10000 př.n.l.
4 Kamenné předměty datující se do 11000 př.n.l.
5 Kamenná práce datující se mezi 9000 a 10000 př.n.l., se stopami malachitového vykládání
6 Vykládaný kámen s důlkem připomínající hřebík, datující se do 10000 př.n.l.
7 Kladivo datující se do 10000 př.n.l.

Tyto kamenné nástroje se datují průměrně do let 10000 a 11000 př.n.l. Představte si, že byste chtěli vyrobit některý z těchto předmětů tlučením nebo třením kamenů o sebe způsobem, jakým evolucionisté tvrdí, že se to tehdy dělalo. Zkuste vyrobit pravidelné otvory jako ty na obrázku 4. Bez ohledu na to, kolikrát uhodíte kusem skály ve vaší ruce, nikdy nebudete schopni vytvořit tak dokonalý otvor. Abyste to svedli, budete muset použít vrták z tvrdší látky jako je ocel.

Můžete provést obdobný pokus doma. Vezměte tvrdý kámen jako žulu a zkuste ho změnit v hlavici oštěpu toho druhu, jaké lidé používali před 100 000 lety. Ale není vám dovoleno použít nic jiného než tento kus žuly a kámen. Jak úspěšní si myslíte, že budete? Dovedete vyrobit kus se stejně úzkou špičkou, symetrií, hladkostí a leskem, jako ty nacházené v historické podloží? Pojďme ještě dál; vezměte kus žuly o jednom metru čtverečním a na něm zkuste vytesat obraz zvířete, poskytující dojem hloubky. Jakého výsledku dosáhnete třením skály jiným kusem tvrdého kamene? Zřejmě, při absenci nástrojů z oceli a železa nemůžete vyrobit prostou hlavici oštěpu natož působivou kamenou řezbu.

Kamenictví a kamenné řezbářství jsou odborná odvětví sama pro sebe. Potřebná technologie je zásadní za účelem vytvořit pilníky, soustruhy a jiné nástroje. To ukazuje, že v době, kdy byly tyto předměty vyrobeny byla “primitivní” technologie dost pokročilá. Jinými slovy, tvrzení evolucionistů, že bylo známo pouze jednoduché kamenné nářadí, že neexistovala žádná technologie, jsou mýty. Taková “doba kamenná” nikdy neexistovala.

Avšak je dokonale hodnověrné, že žádné ocelové ani železné nástroje užívané k řezání a tvarování kamenů neměly přežít do dnešního dne. V přirozeně vlhkém a kyselém prostředí všechny druhy kovových nástrojů zrezaví a později zmizí. Všechno, co zbyde, jsou úlomky a fragmenty kamene, na nichž pracovali, kterým trvá mnohem déle, než zmizí. Ale prozkoumat tyto fragmety a naznačit, že tehdejší lidé užívali jenom kámen, to není vědecké zdůvodnění.

Věru, velké množství evolucionistů nyní doznává, že archeologické nálezy vůbec nepodporují darwinismus. Richard Leakey, evoluční archeolog, se svěřil, že je nemožné vysvětlit některá archeologická zjištění, zejména kamenné nástroje, v pojmech evoluční teorie:

Vlastně lze konkrétní důkaz nedostatečnosti Darwinovy hypotézy nalézt v archeologickém záznamu. Kdyby byl darwinistický souhrn podmínek správný, pak bychom mohli očekávat, že uvidíme simultánní objevení v archeologických a fosilních záznamech důkazů bipedality, technologie a zvětšování velikosti mozku. Nevidíme to. Právě jeden aspekt prehistorického záznamu značí, že hypotéza je mylná: záznam kamenných nástrojů. 1

Smyšlená Evoluční Chronologie

Tyto kusy mědi datující se mezi 8000 a 10000 př.n.l. měli být užívané jako korálky. Lidé té doby vlastnili technické know-how k tomu, aby objevili měďnou rudu a zpracovali ji.

V klasifikaci historie evolucionisté vysvětlují předměty, které najdou v souladu se svými vlastními dogmatickými teoriemi. Období, kdy byly vyráběny bronzové artefakty nazývají doba bronzová a navrhují, že železo bylo používáno mnohem později—podle svého tvrzení, že v nejstarobylejších civilizacích byl kov neznámý.

Jak již však bylo uvedeno, železo, ocel a mnohé další kovy rychle oxidují a rozpadají se, mnohem rychleji než kámen. Některé kovy, jako bronz, které oxidují s mnohem většími obtížemi, mohou přežít déle než jiné. Je proto dokonale přirozené, že objekty vyrobené z bronzu by měly být starší než ty železné, co jsou mnohem nedávnějšího data.

Navíc není logické, že společnost schopná vyrobit bronz byla neznalá železa, že společnost s technickými znalostmi pro výrobu bronzu používala jiné kovy.

Bronz je získán jako slitina cínu, arzénu a antimonu, s malým množstvím zinku, a mědi. Kdokoli vyrobí bronz musí mít znalost chemických prvků mědi, cínu, arzénu, zinku a antimonu, vědět za jaké teploty se dají smíchat, a vlastnit pec, kde je smíchá a slije. Bez těchto znalostí bude těžké úspěšně vytvořit slitinu.

Abychom začali, měďná ruda se nachází ve starých tvrdých skalách v práškové nebo krystalické podobě (jíž se také říká “ryzí měď”). Společnost, která používá měď musí mít nejprve znalosti k jejímu identifikování v práškové podobě v těchto skalách. Pak musí vybudovat důl pro těžbu mědi a přinést ji na povrch. Je jasné, že toto nelze učinit pomocí kamenných a dřevěných nástrojů.

Měďná ruda musí být rozpálena doruda aby zkapalnila. Teplota nutná k roztavení a zušlechtění mědi je 1084.5ºC (1984ºF). Je také potřeba zařízení nebo měchů k zajištění konstantního příchodu vzduchu k ohni. Kterákoli společnost pracující s mědí musí postavit pec schopnou produkovat takové vysoké teploty a takové vybavení jako tyglíky a kleště k použití ve výhni.

Toto je stručné shrnutí technické infrastruktury potřebné pro práci s mědí—jež je sama příliš měkkým kovem, aby si uchovala ostrý okraj po delší dobu. Vyrobit tvrdý bronz přidáním cínu, zinku a dalších prvků k mědi je dokonce ještě sofistikovanější, protože každý kov vyžaduje odlišný proces. Všechna tato fakta ukazují, že ty komunity účastnící se dolování, výroby slitin a práce s kovy musí mít podrobné vědomosti. Není ani logické ani souvislé tvrdit, že lidé s takovým rozsáhlým věděním by nikdy nenašli železo.

Naopak, archeologické objevy ukazují, že tvrzení evolucionistů, že kov byl neznám a a nepoužíval se ve velice starobylých společnostech, je nepravdivé. Důkaz zahrnuje takové nálezy jako pozůstatky 100 000 let staré kovové nádoby, 2.8 miliardy let starých kovových koulí a železného hrnce, jehož stáří se odhaduje na 300 milionů let, fragmenty textilií na jílu datované před 27000 lety a stopy kovů jako je hořčík a platina, úspěšně roztavených v Evropě pouze před několika stovkami let, nalezené ve zbytcích starých tisíce let. Tyto roztroušené pozůstatky zcela demolují klasifikaci starší doba kamenná, mladší doba kamenná, doba bronzová a doba železná. Ale větší část těchto zjištění, potom co se objevila v mnoha vědeckých publikacích, byla buď ignorována evolučními vědci nebo uschována v suterénech muzeí. Fantastické evoluční povídačky byly prezentovány jako historie lidstva namísto vědeckých skutečností.

Věřící Vedli Civilizovanými Životy V Průběhu Historie

Pravé náboženství vedle pověrčivých vír existovalo ve všech dobách historie, právě tak jako dnes. Ve všech těch obdobích věřící plnili své povinnosti poslušností Božího příkazu.

V průběhu historie Bůh posílal posly, aby zvali lidi na pravou cestu. Někteří lidé tyto posly uposlechli a věřili v existenci a jedinnost Boha, mezitímco jiní přetrvávali v popírání. Od chvíle, kdy lidé počali existovat se učili víře v jednoho a jediného Boha a morálním hodnotám náboženství, prostředky zjevení našeho Pána. Proto je tvrzení evolucionistů, že nejranější společnosti nevěřily v jednoho a jediného Boha nepravdivé. (Více podrobností o tomto tématu bude poskytnuto dále v této knize.)

Korán zjevuje jak, ve všech obdobích dějin, Bůh posílal posly, aby zvali lidi k víře a žití podle náboženských morálních hodnot:

Lidé byli národem jediným a poslal Bůh proroky jako hlasatele i jako varovatele a seslal s nimi Písmo s pravdou, aby rozsoudil mezi lidmi to, v čem se rozcházeli. A byli ve sporu jedině ti, jimž bylo Písmo darováno poté, co přišla k nim znamení jasná, a to ze vzájemné závisti. A nyní Bůh přivedl z dovolení Svého ty, kdož uvěřili, k pravdě, o níž se dříve rozcházeli v názorech. A Bůh vede koho chce ke stezce přímé. (Korán 2:213)

Jiné verše odhalují, že poslové byli posláni ke každé společnosti, aby varovali její členy, připomínajíce jim existenci a jedinnost Boha, a zvouce je k dodržování náboženských ctností:

. . . a není národa jediného, k němuž by nebyl přišel varovatel. (Korán, 35:22)

Ačkoli náš Pán poslal lidem posly a svatá písma, někteří upadli do nepochopení, obrátili se zády ke ctnostem pravého náboženství a přijali odchýlené pověrčivé víry. Někteří vyvinuli pohanské víry a upadli v omyl uctívání země, kamene, dřeva, Měsíce nebo Slunce, a dokonce takzvaných zlých duchů. Dokonce i dnes, vedle věřících v pravé náboženství, existují také ti, kdo uctívají oheň, Měsíc, Slunce nebo modly vyrobené ze dřeva. Někteří lidé připisují společníky našemu Pánu, přestože jsou si plně vědomi Jeho existence a jedinnosti. Jenže náš Pán stále posílal posly, odhalující jim omyly, do kterých upadli, a volající je k opuštění jejich pověrečných vír a žití podle pravého náboženství. A ve všech obdobích historie, existovali věřící a nevěřící, ti s čistou vírou a ti, kdo se vydali po cestách odchýlení.

V průběhu historie se věřící, kteří žili s proroky, těšili životům vysoké kvality za velmi civilizovaných podmínek. Žili uvnitř sofistikovaného sociálního řádu ve dnech proroka Noema, Abrahama, Josefa, Mojžíše a Šalamouna (pokoj s nimi všemi), právě tak, jako žijí dnes. Ve všech dobách se věřící modlili, postili, dbali na hranice položené Bohem a žili čisté a dovolené životy. Archeologická zjištění odhalují nejlepší, nejctnostnější a nejčistší životní standardy u těch, kdo měli oddanou víru v Boha. Proroci a praví věřící používali nejlepší prostředky dostupné ve své době, způsobem hodným Jeho schválení.

Dnes existují lidé s pověrčivými vírami, kteří uctívají modly, tak jako tomu bylo v dobách minulých.

Všechny technologické výdobytky v době Nimroda byly používány prorokem Abrahamem (pokoj s ním) a těmi, kdo s ním uvěřili. Technické znalosti v době faraonů sloužili prorokům Josefovi, Mojžíšovi a Áronovi (pokoj s nimi všemi) a pravým věřícím té doby. Vysoká úroveň technologie dosažená na poli architektury, umění a komunikace v době proroka Šalamouna (pokoj s ním) byly použity nejmoudřejším způsobem. Bohatství a vznešenost, které náš Pán věnoval proroku Šalamounovi (pokoj s ním) vyvolalo úžas v dalších generacích.

Musíme mít na paměti, že informace a prostředky vlastněné těmi, kdo žili před stovkami tisíců let a lidmi žijícími dnes, jsou požehnáními od Boha. Lidé, kteří založili civilizace před stovkami tisíců let, kteří vytvořili nádherné malby na jeskynních stěnách před desítkami tisíců let, kteří vybudovali pyramidy a zikkuraty, kteří postavili obrovské kamenné monumenty a kteří zbudovali obrovské stavby v nejvyšších polohách v Peru tak učinili díky božské inspiraci a učení. Lidé, kteří dnes studují subatomové částice, kteří posílají do vesmíru raketoplány a píší počítačové programy, tak činí, protože si to Bůh přeje. Všechna informace, kterou lidstvo vlastní od svého stvoření je požehnáním od Boha, a každá civilizace, kterou založilo, je rovnocenně prací našeho Pána.

Bůh stvořil člověka z ničeho a dává mu různé zkoušky a požehnání během jeho života v tomto světě. Každé požehnání je rovněž zkouškou. Lidé, kteří vědí, že civilizace, technologie a prostředky, které vlastní jsou vlastně požehnáním od Boha děkují našemu Pánu, Který rozmnožuje jejich požehnání:

A pomněte, když Pán váš prohlásil: Budete-li vděční, rozmnožíme pro vás dobré. . .” (Korán, 14:7)

Bůh způsobuje, aby se Jeho oddaní služebníci těšili z radostných životů v tomto světě i na Věčnosti. Toto je zjeveno v Koránu:

Kdokoliv zbožné skutky koná, ať muž či žena, a je věřící, toho vzkřísíme k životu překrásnému a věru je odměníme odměnou podle toho nejlepšího, co učinili. (Korán, 16:97)

Jako manifestaci tohoto verše všichni muslimové během historie vlastnili nejlepší prostředky doby, v níž žili a vedli radostné životy. Přirozeně byli někteří zkoušeni obtížemi a problémy, ale to neznamená, že žili v těžkých primitivních podmínkách a nevedli civilizované, lidské životy. Bez ohledu na to jak bohaté, pohodlné a pokročilé mohou být jejich civilizace, ti, kdo zapřeli Boha a setrvávali ve svém popírání, kteří neuspěli v žití podle morálních hodnot a přinesli na zem pohoršení, vždycky skončili zklamáni. Navíc mnozí z nich možná požívali pokročilejších technologií než jsou ty v současných společnostech. Toto je také zjeveno v Koránu:

Což necestovali po zemi a neviděli, jaký byl konec těch, kdož před nimi byli? A přece byli mocnější silou a orali zemi a obdělávali ji více, než oni ji obdělávají. A přišli k nim poslové jejich s jasnými znameními. A nebyl Bůh takový, aby jim ukřivdil, leč oni sami na sobě křivdu spáchali. (Korán, 30:9)

Kusy Miliony Let Staré Které Evolucionisté Neumí Vysvětlit

Tato kovová koule je jednou z několika stovek v jedné vrstvě v Jižní Africe, jejíž věk se odhaduje na miliony let. Pečlivě vytvarované rýhy, které obsahuje, nemohou být výsledkem žádného přirozeného fenoménu. Tento objev ukazuje, že kov byl užíván od nejstarších dob a že lidé po miliony let vlastnili technologii umožňující udělat jemné rýhy v kovu.

Vydání vědeckého časopisu Scientific American z 5.června 1852 přineslo zprávu ohledně objevu zbytku kovové nádoby staré asi 100000 let. Tato nádoba byla zvonovitého tvaru barvou připomínjící zinek nebo kovovou slitinu se značným podílem stříbra. Na jejím povrchu byly jemně vypracované obrazce kytic květin, hrozny nebo věnce.

Evolucionisté, kteří tvrdí, že kov se nepoužíval až do nedávných dob, nedovedou objev vysvětlit. Je jasné, že lidé, kteří vytvořili tento artefakt vlastnili pokročilou kulturu schopnou produkovat kovové slitiny a zpracovávat kov.

Podle teorie evoluce se živé organismy vyvinuly napříč určitými stádii od bakterie po lidské bytosti, zaujímajíce místo v imaginární sekvenci trvající miliony let. V tomto scénáři je člověk poslední vyvinutou věcí a dokončil svůj vývoj v uplynulých 20000 letech. Jenže vědecká zjištění a fosilní záznam neposkytují ani jediný kousek důkazu, že se takový vývoj někdy odehrál. Ve skutečnosti ukazují, že toto není možné.

V roce 1912 dva zaměstnanci Magistrátního elektrického podniku v Thomasu v Oklahomě učinili udivující objev když nakládali uhlí. Narazili na pevnou hroudu uhlí, která byla příliš velká pro použití, takže jeden ze zaměstnanců ji rozbil. Když tak učinil, vevnitř našel železný hrnec. Když byl odstraněn, obrys nebo otisk hrnce bylo vidět v uhlí. Po prozkoumání uhlí mnoho odborníků uvedlo, že hrnec musí být 300 až 325 milionů let starý. Toto zjištění nemůže být vysvětleno evolucionisty, kteří tvrdí, že používání železa začalo kolem roku 1200 př.nl.

Jiné nálezy zahrnují nástroje a dekorativní objekty kdysi používané lidskými bytostmi staré miliony let. Darwinisté jsou dosti neschopní umístit do svého imaginárního evolučního stromu jakékoli lidské bytosti, které by žily před 50 nebo dokonce 500 miliony let—v době, kdy jak tvrdí, na zemi nebyly jiné živé bytosti vyjma trilobitů. Jistěže je pro ně nemožné to udělat! Bůh přivedl lidské bytosti k existenci prostým příkazem "Buď!” stejným způsobem, jako to učinil s ostatními živými věcmi. Proto existuje stejná pravděpodobnost dělání objevů vzhledem k pozůstatkům lidí, kteří žili před 500 miliony let jako těch, kdo žili před sto lety. Bůh, Jenž stvořil všechny věci z ničeho může určitě přivést k existenci jakoukoli živou věc si bude přát v jakémkoli historickém období. Toto je vskutku snadná věc pro Boha s jeho nekonečnou mocí a silou. Jenže darwinisté selhali v porozumění této pravdě, tudíž nemohou nabídnout vysvětlení na všechny důkazy stvoření. Nemají jiné řešení než opakovat scénáře, které již byly podkopány vědeckými skutečnostmi. Ale s každým uplynulým dnem důkazy z vykopávek, které se provádějí dále ničí dogma o evoluci.

Tato kovová koule je jednou z několika stovek v jedné vrstvě v Jižní Africe, jejíž věk se odhaduje na miliony let. Pečlivě vytvarované rýhy, které obsahuje, nemohou být výsledkem žádného přirozeného fenoménu. Tento objev ukazuje, že kov byl užíván od nejstarších dob a že lidé po miliony let vlastnili technologii umožňující udělat jemné rýhy v kovu.

Palička a hmoždíř zde vyobrazené byly objeveny roku 1877 ve starobylém korytu řeky pod Stolovou horou. Koryto řeky je nejméně 33 milionů let staré, což dokazuje, že lidské bytosti vždy vedly lidské životy.

Tato zkamenělá podrážka boty byla nalezena ve 213 milionů let staré skále. Před miliony let lidé nosili boty a nepochybně byli oblečení, a požívali kulinární kultury a bohatých sociálních vztahů. Jediná známá fotografie této zkameněliny byla zveřejněna v Newyorských novinách v roce 1922. Objevy jako tento, které vyvrací tvrzení o evoluci lidské historie jsou evolucionisty buď zatajeny nebo ignorovány.

Tvar připomínající lidskou tvář byl vyryt na tento 3 miliony let starý křemen. Je velice obtížné vytvořit takové pravidelné otvory v křemeni a pro tento účel je třeba zvláštních kovových nástrojů. Je nemožné, aby bylo toto uděláno za velmi primitivních podmínek, toho druhu jak naznačují evolucionisté.

Kulturní Nahromadění Není Důkazem Evolučního Procesu

Šalamoun a královna ze Sáby od Franse Franckena II. mladšího, Muzeum krásných umění, Quimper, Francie

Evolucionisté tvrdí, že první lidské bytosti byly napůl opičí tvorové, jejichž mentální a fyzické znaky se rozvinuly v průběhu času, že získaly nové schopnosti, a že civilizace se vyvinula z tohoto důvodu. Podle tohoto tvrzení, které není založeno na vůbec žádném vědeckém důkazu, naši údajně primitivní předkové vedli živočišné životy a stali se civilizovanými teprve až se stali lidskými, a zaznamenali kulturní pokrok, jak se rozvíjela jejich mentální kapacita. Fiktivní obrázky primitivního člověka, s tělem cele pokrytým srstí, nebo snažícího se vykřesat oheň dřepě pod zvířecími kůžemi, kráčejícího po břehu s čerstvě zabitým zvířetem na rameni, nebo snažícího se komunikovat s druhy gesty a vrčením, jsou falešným osvěžením založeným na tomto nevědeckém tvrzení.

Fosilní záznam tuto fantazii nepodporuje. Všechna vědecká zjištění ukazují na závěr, že člověk byl stvořen jako člověk, z ničeho, a že vždycky žil jako člověk od prvního dne svého vzniku. Archeologické nálezy nijak nepodporují ani evoluční chronologii. Zjištění z doby, o níž evolucionisté tvrdí, že lidé se teprve učili mluvit ukazují, že tito lidé měli kuchyně a těšili se z rodinného života. Dekorativní předměty a suroviny pro malování byly nalezeny ve vykopávkách z dob, kdy podle evolucionistů lidé stále neměli ponětí o umění. Mnohé příklady budou detailně zváženy v dalších kapitolách této knihy.

Madona se světci od Giovanniho Belliniho, Benátky, 1505

Všechny tyto objevy odhalují, že lidé nikdy nesnášeli primitivní, zvířecí životy. Nikdy neexistovala necivilizovaná doba, kdy všichni lidé používali jenom kamenné a dřevěné nástroje. Věřící měli vždycky lidský životní styl s oblečením, talíři, mísami, lžícemi a vidličkami používanými způsobem hodícím se k lidským bytostem. Lidé vždy žili v poměrech, mluvící, stavící budovy, tvořící umělecká díla, jak se hodí k lidským bytostem. Byli lékaři, učiteli, krejčími, inženýry, architekty, umělci, v ustanoveném sociálním pořádku. Z Boží inspirace lidé vlastnící rozum a dobré svědomí vždycky nejlépe využívali požehnáních na Zemi.

Ovšemže jak technologie pokročila a lidé nahromadili vědomosti, přirozeně se odehrály technologické změny. Nové přístroje byly vyvinuty v souladu s převažujícími okolnostmi, byly učiněny vědecké objevy, a objevily se kulturní změny. Avšak nahromadění znalostí a technologický pokrok dosažený v průběhu dějin neznamenají, že se odehrála evoluce.

Je dokonale přirozené pro znalosti, aby se hromadily. Osoba prochází různými úrovněmi učení na základní škole, na střední škole a na univerzitě. Ale pokud někdo neustále shromažďuje znalosti během svého života, z toho neplyne, že se pořád vyvíjí a rozvíjí cestou náhodných vlivů. Podobná dynamika se vztahuje na život společnosti. Nové objevy se dělají také ve světle potřeb společnosti, nové mechanismy jsou vynalezeny a následně vylepšeny dalšími generacemi. Jenže toto není proces evoluce.

 

Poznámky

1. Richard Leakey, The Origin of Humankind (Science Masters Series), New York: BasicBooks, 1994, S. 12.

2 / total 6
You can read Harun Yahya's book Historická Lež: Doba Kamenná online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top